ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ԵՎ ԳԱՂՏՆԻՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Էլեկտրոնային հարցումների միասնական հարթակում Ձեր անձնական տվյալները մշակվում են «Անձնական տվյալների պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված կարգով: Անձնական տվյալների մշակման, պահպանման և արխիվացման գործընթացներն իրականացվում են ՀՀ օրենսդրական ակտերի և ենթաօրենսդրական նորմատիվ իրավական ակտերի, ինչպես նաև ՀՀ արդարադատության նախարարության անձնական տվյալների պաշտպանության գործակալության «Պետական մարմինների կողմից անձնական տվյալների մշակման» ուղեցույցին համապատասխան: Էլեկտրոնային հարցումների միասնական հարթակի (այսուհետ՝ Հարթակ) միջոցով դիմում, բողոք, հարցում կամ այլ գրություն ուղարկելու դեպքում հարթակը վարող լիազոր մարմինը ստանում է տվյալներ, որոնք ՀՀ կառավարության 2015 թվականի հոկտեմբերի 15-ի N 1204-Ն որոշմամբ սահմանված Հավելված 1-ի «Տեղեկատվություն տնօրինողի կողմից մշակված կամ նրան առաքված տեղեկությունների գրանցման, դասակարգման և պահպանման» կարգի 6-րդ կետի հիման վրա հանդիսանում են հարցում, բողոք, դիմում կամ այլ գրություն ներկայացնելու օրինակելի ձևի պահանջ։ Այսպես, հարցում, բողոք, դիմում կամ այլ գրություն (այսուհետ՝ նամակ) ներկայացնելու դեպքում «ԷԿԵՆԳ» ՓԲԸ կողմից ստացվող տվյալները ներառում են
 1. դիմողի անունը և ազգանունը (իրավաբանական անձի դեպքում` անվանումը, գտնվելու վայրը)
 2. բնակության, աշխատանքի կամ ուսումնական հաստատության գտնվելու վայրը (հասցեն)
 3. քաղաքացիությունը
 4. հեռախոսահամարը
 5. էլեկտրոնային փոստի հասցեն
Ձեր էլեկտրոնային փոստի հասցեն օգտագործվում է Ձեր նամակի հսկիչ համարը, ինչպես նաև Ձեր նամակի կարգավիճակի մասին ծանուցումներ Ձեզ ուղղելու նպատակով։ Հսկիչ համարի՝ ինչ-ինչ պատճառներով չպահպանվելու դեպքում, հավաքագրված տվյալները թույլ կտան վերականգնել այն։ Հարթակում նույնականացում անցնելու պարագայում ԷԿԵՆԳ ՓԲԸ ստանում է Ձեր հանրային ծառայությունների համարանիշը (ՀԾՀ) և գրանցման հասցեն։ Ձեր կողմից տրամադրված տվյալները օգտագործվելու են բացառապես ծառայողական կամ աշխատանքային նպատակներով, և այն չի օգտագործվելու անձնական կամ որևէ այլ նպատակով: Հավաքագրված տվյալները նպատակ ունեն արտացոլելու Հարթակի վիճակագրությունը՝ իրականացնելով ապաանձնավորված տվյալների մշակում: Հավաքագրված տվյալների մշակումը իրականացվում է հետևյալ նպատակներով՝
 1. hարթակի սպասարկման որակի բարելավում
 2. տեղեկատվական նպատակներով ներքին տվյալների բազայի ձևավորում
 3. հասկանալու՝ ինչպես են օգտատերերը որպես խումբ օգտվում Հարթակից
 4. hարթակի արդյունավետության գնահատում վիճակագրական վերլուծությունների միջոցով
 5. հնարավոր խնդիրների բացահայտում և լուծում
 6. hարթակին առնչվող տեղեկատվության իրազեկման կազմակերպում
Ձեր անձնական տվյալներին հասանելիություն ունեն սահմանափակ թվով աշխատակիցներ՝ պայմանավորված անձնական տվյալների մշակման հետ առնչվող ծառայողական կամ աշխատանքային պարտականությունների կատարման հետ։ Մեր կողմից կիրառվում են տվյալների հավաքագրման, պահպանման և մշակման համապատասխան եղանակներ և անվտանգության միջոցներ՝ տվյալները անիրավասու ներխուժումից, փոփոխումից, բացահայտումից կամ ոչնչացումից պաշտպանելու ուղղությամբ։ Պետական մարմնին նամակ ուղարկելիս խորհուրդ է տրվում ուսումնասիրել տվյալ մարմնի անձնական տվյալների հավաքագրման, մշակման և գաղտնիության քաղաքականությունը։ «ԷԿԵՆԳ» ՓԲԸ պատասխանատվություն չի կրում Հարթակի միջոցով այլ մարմիններին փոխանցված անձնական տվյալների օգտագործման քաղաքականության համար։ Եթե գտնում եք, որ անձնական տվյալների պաշտպանության հարցում որևէ կերպ խախտվել են Ձեր իրավունքները՝ կարող եք համապատասխան դիմում ներկայացնել Անձնական տվյալների պաշտպանություն իրականացնող լիազոր մարմին՝ ՀՀ արդարադատության նախարարության անձնական տվյալների պաշտպանության գործակալություն։